Privacybeleid van Porteyes

Algemeen

Het Privacybeleid van Porteyes (Porteyes SA, Simón Bolívarlaan 34, 1000 Brussel) is opgesteld om u te informeren over welke persoonsgegevens wij over u verzamelen, waarom wij dat doen en hoe u daar controle over hebt. Als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens verwerkt Porteyes deze gegevens overeenkomstig de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en inzake elektronische communicatie. Wij behandelen uw persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie.

Dit Privacybeleid is van toepassing op al onze (huidige, voormalige en toekomstige) klanten, op alle bezoekers van de website(s) van Porteyes en op alle andere personen die contact met ons opnemen.

Voor elke vraag betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terecht op ons e-mailadres info@porteyes.be.

 

Welke persoonsgegevens?

De door Porteyes verzamelde persoonsgegevens omvatten, enerzijds, de persoonsgegevens die u zelf invoert op de verschillende pagina’s van onze website(s) en de persoonsgegevens die wij verkrijgen via uw gebruik van onze website(s). Anderzijds betreft het Privacybeleid van Porteyes ook de persoonsgegevens die u ons meedeelt via andere kanalen zoals onze callcenters, antwoordformulieren en contractdocumenten.

Wij verzamelen de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • identificatiegegevens, bijvoorbeeld: uw naam, voornaam, geboortedatum en e-mailadres en het IP-adres van uw pc, tablet of smartphone;
 • technische gegevens, bijvoorbeeld: welk type werf zou u graag beveiligen?

 

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens om de volgende redenen:

 • het beheer en de uitvoering van uw offerteaanvraag aan Porteyes of van uw contract(en) met Porteyes;
 • het beheer van onze website;
 • de bescherming van de rechten, de eigendom en de veiligheid van Porteyes, van zijn klanten en van derden (met inbegrip van fraudebestrijding en het beheer van geschillen of juridische procedures);
 • het beheer van de wettelijke of regelgevende verplichtingen van Porteyes; en
 • de boekhouding van Porteyes.

 

Aan wie kunnen wij uw persoonsgegevens meedelen?

Uw persoonsgegevens worden, met het oog op de verwezenlijking van voornoemde doelstellingen, alleen meegedeeld aan de volgende derden:

 • onze verbonden ondernemingen (bv.ENGIE Cofely, ENGIE Fabricom); en
 • de bevoegde autoriteiten.

Voormelde derden zijn gevestigd in België, in Frankrijk en eventueel in andere landen. De personen die werken voor deze derden hebben enkel toegang tot de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taak.

 

Overdracht van uw persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”)

Wanneer wij samenwerken met derden die gevestigd zijn in landen buiten de EER waar het beschermingsniveau voor uw persoonsgegevens ontoereikend is, leggen wij hen contractuele verplichtingen op die zijn goedgekeurd door een bevoegde autoriteit en die een adequate bescherming van uw persoonsgegevens waarborgen. Wenst u een kopie van deze contractuele verplichtingen te ontvangen, stuur dan een e-mail aan info@porteyes.be. Wij behouden ons het recht voor om alle vertrouwelijke en voor u niet relevante informatie weg te laten uit deze kopie.

 

Wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen wanneer:

 • de verwerking nodig is voor de uitvoering van een contract of voor het nemen van precontractuele maatregelen op uw verzoek (bijvoorbeeld wanneer u ons hebt gevraagd om u een offerte voor onze producten of diensten te bezorgen);
 • de verwerking nodig is om te kunnen voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen (bijvoorbeeld in het kader van gerechtelijke onderzoeken of informatieverzoeken van overheidsinstanties).

 

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om de doelstellingen te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. De bewaartermijn kan derhalve verschillen naargelang van de doelstelling. Zo moeten wij uw facturatiegegevens gedurende 7 jaar bewaren wegens boekhoudkundige en fiscale verplichtingen. Uw contractgegevens bewaren we tot 10 jaar na beëindiging van uw contract uit juridische noodzaak om bepaalde gegevens als bewijs te kunnen gebruiken bij geschillen. De persoonsgegevens van potentiële klanten worden bewaard tot 12 maanden na verkrijging van deze persoonsgegevens. Ze kunnen evenwel langer worden bewaard indien de potentiële klant daadwerkelijk klant wordt van Porteyes.

 

Wat zijn uw rechten?

Onder bepaalde voorwaarden beschikt u over de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die Porteyes over u heeft verzameld:

 • het recht op inzage in en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens;
 • het recht op bezwaar tegen of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • het recht op het verkrijgen van de door u aan ons bezorgde persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en op het meedelen ervan door Porteyes aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

U kunt deze rechten uitoefenen door naar onze website te gaan www.porteyes.be of door een brief met een kopie van uw identiteitskaart te sturen aan Porteyes, Simón Bolívarlaan 34, B-1000 Brussel.

Uit de bovengenoemde rechten kunnen geen andere rechten voortvloeien dan deze die voorzien worden door dit Privacybeleid of door de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. We wijzen erop dat de uitoefening van deze rechten als gevolg kan hebben dat Porteyes zijn contractuele verplichtingen niet meer kan nakomen of u in het algemeen geen producten en/of diensten meer kan verstrekken.

Indien u een klacht hebt aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen op het eerder vermelde adres of u wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be).

 

Gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën

Porteyes gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën (gezamenlijk “cookies” genoemd) op zijn websites. Cookies zijn kleine informatiebestanden die op uw computer of mobiel toestel worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Onze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies: cookies die nodig zijn om onze website correct te laten werken, cookies die uw surfgemak vergroten, zodat u bijvoorbeeld niet telkens dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren, cookies die bepaalde informatie over u opslaan voor statistische doeleinden, eventueel ook buiten onze website, en cookies die afkomstig zijn van derden en bedoeld zijn om de inhoud en de werking van onze websites en apps te verbeteren (o.a. Google Analytics; voor meer informatie over hoe Google gegevens gebruikt wanneer u onze website en/of onze apps gebruikt, zie www.google.com/policies/privacy/partners/).

U kunt uw browser of uw toestel zo instellen dat er geen cookies of alleen bepaalde soorten cookies op worden geaccepteerd. Meer uitleg over het aanpassen van de cookieparameters vindt u in de rubriek “Help” of “Instellingen” van de meeste browsers of toestellen. Opgelet: de meeste websites en apps werken niet optimaal als u de cookies uitschakelt.

Wanneer u op onze website surft, volgen wij uw surfgedrag voor analytische doeleinden, om het gebruik van onze website te verbeteren en voor commerciële doeleinden. Als u niet wilt dat wij deze gegevens voor commerciële doeleinden gebruiken, kunt u ons dat hier melden.

 

Netwerkbeveiliging

Porteyes stelt alles in het werk om zijn netwerk zo goed mogelijk te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang en om de vertrouwelijkheid van de persoons- en bedrijfsgegevens van zijn klanten te waarborgen:

 • wij gebruiken SSL-technologie (Secure Sockets Layer) om te verhinderen dat wachtwoorden en informatie over onze klanten worden onderschept of gedecodeerd;
 • het interne netwerk van Porteyes is beveiligd door een veilige firewall en is niet rechtstreeks toegankelijk via internet.